Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Stav: 21.05.2018

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre poučenie našich zákazníkov a zamestnancov

Toto vyhlásenie opisuje, ako firma Greisinger GmbH, Klamer Straße 10, 4323 Münzbach (Ďalej nazývaná tiež „My“) spracúva osobné údaje zákazníkov, dodávateľov a záujemcov.

1. Zodpovedné miesto

Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.com

2. Ktoré osobné údaje o vás spracovávame

Na základe sprostredkovania vašich podkladov k uchádzaniu sa o miesto spracúvame vaše základné údaje (ako meno, štátna príslušnosť), kontaktné údaje (ako adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), ako aj ostatné údaje k uchádzaniu sa o miesto, ktoré ste nám oznámili (ako vysvedčenia, kvalifikácie).

3. Účel

Osobné údaje sa spracúvajú na účel spracovania vášho uchádzania sa o miesto a aby bolo možné rozhodnúť o opodstatnení zamestnaneckého pomeru. Príprava údajov je potrebná na vybavenie konania uchádzania sa o miesto. Pri nepripravení osobných údajov nemôžeme podľa okolností spracovať vaše uchádzanie sa o miesto, resp. vykonať rozhodnutie o odôvodnení zamestnaneckého pomeru.

4. Právny podklad

Právne podklady pre spracovanie vašich osobných údajov sú na jednej strane plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, náš rozhodujúci oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR naplniť hore opísaný účel plnenia zmluvy, ako aj prípadne váš súhlas. Osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy, resp. na realizáciu predzmluvných opatrení. V opačnom prípade podľa okolností nemôžeme dodržať.

5. Doba uloženia

Vaše osobné údaje spracúvame na dobu celého obchodného vzťahu, ako aj okrem toho, pokiaľ je to zo zákona potrebné, resp. až do konca dôb premlčania potenciálnych právnych nárokov.

6. Sporstredkovanie vašich osobných údajov

Na hore uvedené účely sa vaše osobné údaje sprostredkúvajú nasledujúcim príjemcom:

  • prípadne našim poskytovateľom IT služieb;
  • prípadne správnym úradom, súdom a združeniam verejného práva
  • prípadne našim daňovým poradcom, auditorom, kooperačným partnerom, právnym zástupcom, banke a poisťovni

7. Práva na ochranu osobnýh údajov

Za zákonných predpokladov vám prináležia zásadne práva na informáciu, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenositeľnosť osobných údajov a námietku. K tomu sa, prosím, obráťte na dole uvedené kontaktné miesto. Keď si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje právo ochrany osobných údajov alebo boli vaše právne nároky týkajúce sa ochrany osobných porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

8. Naše kontaktné údaje 

Ak by ste mali mať k spracúvaniu vašich osobných údajov otázky alebo žiadosti, obráťte sa, prosím, na

Greisinger GmbH
Klammer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.at

9. Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právnom základe prevažujúceho oprávneného záujmu (analýza využívania webovej stránky). K tomu sme s Google uzavreli zmluvu na spracovanie údajov zákazky. Pri vyvolaní našej webovej stránky sa cez softvér vytvorí spojenie k serverom Google a sprostredkujú sa údaje na server Google nachádzajúci sa z časti v USA. Google Analytics používa navyše cookies na ukladanie informácií o používateľoch webovej stránky a na analýzu používania webovej stránky používateľmi webovej stránky. Táto webová stránka využíva funkciu „IP-anonymizácia“. Tým sa vaša IP-adresa prostredníctvom Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skráti a tým sa anonymizuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA sprostredkuje plná IP-adresa a tam sa skráti. Podľa údajov Google získané údaje používa Google na vyhodnotenie využívania webovej stránky, na zostavovanie reportov o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Tiež Google prenesie tieto informácie prípadne na tretiu osobu, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tretia osoba tieto údaje spracúva z poverenia Google.

Podrobnejšie informácie k zaobchádzaniu s osobnými údajmi používateľov u Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov od Google, resp. Google Analytics.

Google Analytics deaktivieren

Sie können die Erfassung Ihrer Nutzerdaten auf unserer Website generell verhindern, indem Sie in Ihrem Webbrowser „Do Not Track“ einstellen. Unsere Website berücksichtigt das „Do Not Track“-Signal, das Ihr Webbrowser dann an alle Websites sendet.

Záznamu vašich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics všeobecne na všetkých webovým stránkach môžete zabrániť tak, že na nasledujúcom odkaze stiahnete dostupné pluginy prehliadača a nainštalujete ich: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Záznamu vašich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics iba na našej webovej stránke môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Vo vašej lokálnej pamäti prehliadača sa umiestni nastavenie, že pri budúcich návštevách tejto webovej stránky sa zabráni záznamu vašich osobných údajov:

nach oben