Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav: 21.05.2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů k poučení našich zákazníků a dodavatelů

Toto prohlášení popisuje, jakým způsobem fy Greisinger GmbH, Klamer Straße 10, 4323 Münzbach (dále jen „My“) zpracovává osobní údaje zákazníků, dodavatelů a dalších zájemců.

1. Odpovědné místo

Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.com

2. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Na základě Vámi poskytnutých podkladů zpracováváme Vaše osobní údaje (např. jméno, státní příslušnost), kontaktní údaje (např. adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), jakož i ostatní údaje o ucházení se o místo, které byly Vámi oznámeny (např. vysvědčení, kvalifikace).

3. Účel

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování Vaší žádosti o místo a aby bylo možno rozhodnout o opodstatněnosti pracovního poměru. Poskytnutí údajů je nutné pro realizaci nabídkového řízení. Při nedodání údajů nemůžeme Vaši žádost o místo zpracovat, resp. rozhodnout o opodstatněnosti zaměstnaneckého poměru.

4. Právní podklad

Právními podklady pro zpracování Vašich osobních údajů jsou jednak smluvní plnění podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby byl uskutečněn výše popsaný účel smluvního plnění, případně i Váš souhlas. Údaje jsou nutné pro plnění smlouvy, resp. pro provedení smluvních opatření. V opačném případě nemůžeme naše smluvní závazky splnit.

5. Doba uložení

Vaše údaje zpracováváme po dobu celého obchodního vztahu, případně i déle, pokud to je ze zákona nutné, resp. až do konce promlčecích lhůt potenciálních právních nároků.

6. Předání Vašich osobních údajů

K výše uvedeným účelům budeme Vaše osobní údaje předávat následujícím příjemcům:

  • případně našemu poskytovateli IT služeb;
  • případně správním úřadům, soudům a korporacím veřejného práva
  • případně našim daňovým poradcům, auditorům, spolupracujícím partnerům, právním zástupcům, bance a pojišťovně

7. Práva na ochranu dat

Podle zákonných požadavků máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů a odvolání. V takovém případě se prosím obraťte na níže uvedené kontaktní místo. Jestliže se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákon na ochranu osobních údajů nebo Vaše nároky na právní ochranu dat byly porušeným jiným způsobem, můžete podat stížnost u orgánu na ochranu osobních údajů.

8. Naše kontaktní údaje

Pokud byste měli ke zpracování svých osobních údajů dotazy či prosby, obraťte se prosím na

Greisinger GmbH
Klammer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.at

9. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právním podkladu převažujícího oprávněného zájmu (analýza využívání webových stránek). K tomu jsme s Google uzavřeli smlouvu o zakázce zpracovávání dat.  Při otevření naší webové stránky se přes software vytvoří spojení na servery Google a data se předají zčásti na server Google nacházející se v USA. Google Analytics navíc používá k ukládání informací o uživateli webové stránky a k analýze užívání webové stránky uživatelem webové stránky Cookies. Tato webová stránka využívá funkci „anonymizace IP“. Tím je Vaše IP-adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech je přenášena plná IP-adresa na server Google v USA a tam zkrácena. Podle údajů Google jsou ze strany Google shromažďovaná data používána k tomu, aby užívání webové stránky vyhodnotil, sestavil hlášení o aktivitách na webové stránce a aby poskytl další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google taktéž předává tyto informace třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoby tato data na zakázku Google zpracovávají.

Podrobnější informace k zacházení s užvatelskými daty Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů von Google resp. Google Analytics.

Deaktivace Google Analytics deaktivieren

Zjišťování Vašich uživatelských dat můžete na naší webové stránce zabránit tím, že ve svém prohlížeči nastavíte „Do Not Track“. Naše webová stránka respektuje signál „Do Not Track“, který pak Váš prohlížeč vyšle na všechny webové stánky

Zjišťování Vašich uživatelských dat prostřednictvím Google Analytics můžete celkově zabránit na všech webových stránkách tím, že stáhnete a instalujete Plugin-prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zabránit zjišťování svých uživatelských dat prostřednictvím Google Analytics pouze na této webové stránce můžete tím, že kliknete na následující odkaz. Dojde k nastavení ve Vaší místní paměti prohlížeče, aby se zabránilo zjišťování Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky.

nach oben